Politika privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka i politika privatnosti

1. Voditelj obrade i zakonski okvir

Club Adriatic d.o.o., dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam, skraćeno Club Adriatic d.o.o., sa sjedištem u Kralja Petra Krešimira IV 11, Baška Voda, OIB: 44661735229 je dioničko društvo koje se bavi upravljanjem i razvojem objekata turističke i ugostiteljske namjene te kao takvo posluje u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Europske unije.

U skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a imaju primjenu u Republici Hrvatskoj Club Adriatic d.o.o. prikuplja i obrađuje Vaše podatke.

S obzirom da Club Adriatic d.o.o. poštuje privatnost svake osobe čije osobne podatke prikuplja željeli bismo Vas obavijestiti o tome koje osobne podatke Club Adriatic d.o.o. prikuplja, kako ih štitimo i koja su Vaša prava.

Ova Pravila privatnosti utvrđuju i vaša prava u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka i vašim pristupom vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Pri obradi Vaših osobnih podataka poštujemo načela obrade osobnih podataka u skladu s člankom 5. Opće uredbe o zaštiti podataka.

2. Službenik za zaštitu podataka

Club Adriatic d.o.o. imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati na adresu e-maila [email protected] ili poštom na adresu Club Adriatic d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 11, Baška Voda sa naznakom – DPO (engl. Data Protection officer), za sva pitanja koja su vezana uz zaštitu osobnih podataka i ostvarivanje Vaših prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka.

Ostali zahtjevi koji su dostavljeni na adresu službenika za zaštitu podataka koji nisu vezani za istu (kao što su molbe kandidata za zapošljavanjem, upiti za rezervacije u našim objektima i slično) biti će proslijeđeni u nadležne službe.

3. Osobni podaci – općenito

Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih se može utvrditi Vaš identitet. Definirani su u Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU Uredba 2016/679) (″GDPR″) kao svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora.

Jednostavnije rečeno, radi se o svakom podatku o Vama koji omogućuje utvrđivanje Vašeg identiteta. To su očiti podaci, poput imena i kontaktnih podataka, ali i oni manje očiti kao što su identifikacijski brojevi, podaci o lokaciji i mrežni identifikatori.

4. Svrhe obrade osobnih podataka i pravni temelj obrade

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i to u slijedeće svrhe:

a) podatke koje je ispitanik dao temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka kao što je privola za obradu osobnih podataka putem kolačića radi boljeg funkcioniranja svih značajki internetskih stranica i omogućavanja boljeg korisničkog iskustva, privola za objavu fotografije na društvenim mrežama i slično; u kojem slučaju možete povući istu u svakom trenutku bez negativnih posljedica s napomenom da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

b) podatke koji su nužni radi izvršavanja ugovora i ugovorima utvrđenih obveza u smislu članka 6. stavka 1. točke (b) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka između Club Adriatic d.o.o.-a i postojeće ugovorne strane, ali i potencijalnih budućih ugovornih odnosa,

c) podatke koji su nužni u svrhu poštivanja pravnih obveza Club Adriatic d.o.o. kao voditelja obrade obrađujemo u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, u tu svrhu prikupljamo i obrađujemo podatke koji su nam potrebni za izvršavanje propisima utvrđenih obveza kao što su prijave i odjave radnika Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, upisivanje gostiju u sustav e-Visitor, Poreznoj upravi i slično,

d) podatke koji su nužni radi zaštite ključnih interesa ispitanika ili druge fizičke osobe u smislu članka 6. stavka 1. točke (d) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka u skladu s načelom proporcionalnosti,

e) podatke koji su nužni za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka pri čemu Club Adriatic d.o.o. vodi računa da je obrada primjerena i što manje invazivna, primjerice obrada u administrativne svrhe, slanje promidžbene e-pošte prijašnjim korisnicima, radi očuvanja sigurnosti računalnih mreža, videonadzora u svrhu zaštite osoba i imovine i slično. U ovom slučaju imate u svakom trenutku pravo prigovora na obradu.

Koje osobne podatke i iz kojih izvora ih prikupljamo

Prikupljamo samo one podatke koji su nam nužni radi ostvarenja gore navedenih svrha. Ovisno o okolnostima to može uključivati sljedeće:

Vaše kontakt podatke, informacije u vezi s Vašom rezervacijom, boravkom ili posjetu hotelu, ime i prezime, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave, broj kreditne kartice, država rođenja, državljanstvo, broj vize ukoliko podliježete viznom režimu, mjesto ulaska u Republiku Hrvatsku, datum dolaska u objekt i datum odlaska, dojmove o našim uslugama (ako u upitnicima odlučite navesti osobne podatke), podatke o događajima koje organizirate u našem prostoru, ali i druge podatke koje sami date ili dobijemo u gore navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo prikupiti izravno od Vas (putem e-maila, telefona, mobitela, osobno kroz razgovor s Vama), ali i drugih osoba, kao npr. osoba koje putuju s Vama, turističkih agencija, online platformi na kojima ste izvršili rezervaciju usluga u našim hotelima, organizatora događanja u našim hotelima i drugih ugovornih partnera. Takvi partneri također su obvezni pridržavati se primjenjivih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Većinu osobnih podataka koje Club Adriatic d.o.o. prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, i slično) kada to nije nužno. Ako ćete ipak navoditi osjetljive informacije iz bilo kojeg razloga, tim činom dajete svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovoj Politici ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija.

Dostava podataka trećim subjektima

Club Adriatic d.o.o. osobne podatke dijeli s drugima samo kad je to dopušteno.

U okviru izvršavanja zakonskih obveza, Club Adriatic d.o.o. obvezan je dostavljati podatke trećim osobama. Primjerice, dostava podataka gostiju putem sustava eVisitor, dostava podataka radnika nadležnim zavodima: Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također Club Adriatic d.o.o. obvezan je u određenim slučajevima dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi sa zaposlenjem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, nadležnim policijskim postajama odnosno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove, kao i za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove turizma u slučaju zapošljavanja stipendista, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva kada se radi o korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu.

Također, određeni podatci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podatci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Ponekad se šalju podatci s obzirom na ugovorne obveze, primjerice kod učenika na praksi – podatci se razmjenjuju sa školama, fakultetima. Ako ne ispunite svoje ugovorne obveze, kako bismo se zaštitili kao vjerovnik, možemo proslijediti odgovarajuće osobne podatke i koristiti se uslugama fizičkih i pravnih osoba za naplatu potraživanja (npr. odvjetnički uredi, agencije za naplatu potraživanja i slično). Prije nego što poduzmemo takvu mjeru, o tome ćemo Vas posebno obavijestiti putem podataka za kontakt koje ste nam dali, kako bismo Vam dali priliku za očitovanje.

Određeni osobni podatci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (dodatno zdravstveno osiguranje), nadalje, institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija) ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupnju goriva.

Moguća je dostava podataka poslovnim subjektima, izvršiteljima obrade, koji obrađuju podatke u ime Club Adriatic d.o.o.-a kao voditelja obrade. Najčešće su to poslovni suradnici koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade. S takvim se subjektima sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s Club Adriatic d.o.o. zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i Club Adriatic d.o.o. zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštovanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Poseban slučaj dostave podataka trećim subjektima činjenica je da Club Adriatic d.o.o. ima sklopljene poduzetničke ugovore s trgovačkim društvima na temelju kojih upravlja turističkim dijelom poslovanja.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, Club Adriatic d.o.o. osigurava poštovanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, Club Adriatic d.o.o. će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će obavljen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Podatke koje Club Adriatic d.o.o. prikuplja na temelju zakona, dužan je čuvati onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis kao primjerice čuvanje podataka u skladu sa Zakonom o računovodstvu i slično.

Podatke koje Club Adriatic d.o.o. prikuplja na temelju ugovornog odnosa čuvat će se samo koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Razdoblje u kojem Club Adriatic d.o.o. čuva osobne podatke ograničeno je na strogi minimum pa sukladno tome Club Adriatic d.o.o. propisuje rokove čuvanja ili periodičnog preispitivanja određenih osobnih podataka kako se ne bi držali duže nego što je nužno potrebno radi ispunjenja svrhe u koju su isti prikupljeni.

Nakon proteka roka, Club Adriatic d.o.o. će osobne podatke brisati, a ako su podaci potrebni u svrhu izrade statističkih pokazatelja, analize ili arhiviranja, ili nekog drugog legitimnog interesa Club Adriatic d.o.o., poduzet će se sve mjere kako bi se osobni podaci anonimizirali.

5. Prava ispitanika

Vaše pravo na pristup

Ukoliko nas zatražite, obvezujemo se odgovoriti obrađujemo li Vaše osobne podatke te ako je tako dostavljamo kopiju osobnih podataka koje obrađujemo. U slučaju da tražite dodatne kopije, Club Adriatic d.o.o. zadržava mogućnost naplate naknade.

Vaše pravo na ispravak

Osobni podaci koje nam dostavite trebali bi biti ažurirani, a ažurirate ih na način da nas izravno kontaktirate poštom, e-mailom ili prilikom prijave na recepciji. U slučaju da su ti podaci neispravni ili nepotpuni možete zatražiti njihov ispravak. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ispravku ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na brisanje

Zahtjev za brisanjem vaših osobnih podataka možete podnijeti u određenim okolnostima – u slučaju kada nam više nisu potrebni ili kada želite povući privolu (kada je primjenjivo)

Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o brisanju ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na ograničenje obrade

Ograničenje obrade vaših osobnih podataka možete tražiti u određenim okolnostima – u slučaju da osporavate točnost istih ili se protivite obradi istih. Ukoliko dođe do ograničenja obrade prvotno ćemo vas informirati. Ako smo Vaše osobne podatke podijelili s drugima, obavijestit ćemo ih o ograničenju obrade ukoliko je to moguće. Također, ukoliko je zakonito i moguće Vas ćemo obavijestiti s kim smo podijelili vaše osobne podatke kako bi ih mogli kontaktirati.

Vaše pravo na prenosivost podataka

Osobne podatke koje smo prikupili od vas imate pravo od nas zaprimiti (u određenim okolnostima) te ih prenijeti trećoj strani.

Vaše pravo na prigovor

Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

U slučaju da imate bilo kakvih pitanja u svezi ove Politike privatnosti ili želite podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava koja imate u svezi zaštite Vaših osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu osobnih podataka putem e-maila [email protected] ili poštom na adresu Club Adriatic d.o.o., Kralja Petra Krešimira IV 11, Baška Voda.

Vaše pravo na povlačenje privole

Ako se oslanjamo na Vašu privolu kao našu pravnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, u svakom trenutku imate pravo povući takvu privolu.

Vaše pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Ukoliko imate primjedbe vezane uz našu praksu privatnosti te postupanje s vašim osobnim podacima možete podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) čiji se podaci nalaze na web stranici Agencije www.azop.hr ili telefonskim putem na +385(0)1 4609-000.

Zaštita osobnih podataka djece

Club Adriatic d.o.o. savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. Club Adriatic d.o.o. ne želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke djece, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Dijete može dati svoju privolu isključivo u odnosu na eventualne usluge informacijskog društva i to dijete starije od 16 godina. Svaka druga obrada podataka djece ispod navedene dobne granice i druga obrada osim izričito navedene ovdje, za dob do 18 godine života, dozvoljena je Club Adriatic d.o.o.-u isključivo iz prethodnu privolu roditelja.

Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelji ili staratelji uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na našoj stranici, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu.

Linkovi na druge web stranice

Web stranica Club Adriatic d.o.o. može sadržavati linkove na druge web stranice kojima upravlja Jadran d.d. ili druga organizacija koja ima svoja posebna pravila privatnosti pa skrećemo pažnju da se upoznate s njihovim uvjetima korištenja i pravilima privatnosti prije nego im dostavite bilo kakve osobne podatke jer Club Adriatic d.o.o. ne preuzima odgovornost za te web stranice ili organizacije kojima upravljaju.

Video nadzor

Club Adriatic d.o.o. ima legitimni interes provesti mjere videonadzora radi:

  • zaštite sigurnosti gostiju i drugih osoba koje se iz bilo kojeg razloga nađu na prostoru pod kontrolom Društva te njihove imovine,
  • kontrole ulazaka i izlazaka iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom
  • zaštite imovine Društva,
  • sprječavanje neovlaštenih ulazaka u prostore Društva

Club Adriatic d.o.o. je uveo stroga pravila kojima je cilj osigurati da se snimke automatski brišu protekom roka od 30 dana presnimavanjem novijeg sadržaja, da pristup sustavu videonadzora imaju samo osobe kojima je to nužno za izvršavanje njihovih zadataka te da se snimke pregledavaju samo u slučaju kada saznamo da postoji opravdan razlog kojim se postiže jedna od gore navedenih svrha.

Iznimno se videozapisi čuvaju duže ako su dokaz u postupku pred nadležnim državnim tijelima.

Check Availabity

1 Room , 1 Adult , 0 Children
Rooms
Adults
Childrens